Privacy statement

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä C2 SmartLight Oy:n tehtävänä on suojella henkilötietoja ja pyrkiä tietojen käsittelyssä luotettavaan ja aukottomaan tietoturvaan. C2 SmartLight Oy suojaa yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti.  

Yhteystiedot:
C2 SmartLight Oy
Tietosuojavaltuutettu: toimitusjohtaja
Yliopistonkatu 28 C
40100 Jyväskylä
Puh. 020 741 6050
Sähköpostiosoite: company@c2smartlight.com
Y-tunnus: 1897454-0

Henkilötietojen suojaaminen

Kaikki C2:lle annetut henkilötiedot tallennetaan suojattuihin palvelimiin, ja pääsy henkilötietoihin myönnetään ainoastaan niitä tarvitseville työntekijöille ja kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käyttöoikeudet omaavilla henkilöillä on tietojen salassapitovelvollisuus. C2 ja sen palveluntarjoajat ryhtyvät aina kaikkiin kohtuullisiin toimiin henkilötietojen suojan varmistamiseksi.

Määritelmät

”C2” tai ”yhtiö” viittaa C2 SmartLight Oy:hin, joka voi käsitellä lausekkeessa 1 mainittuja henkilötietoja.  

”Henkilötieto” tarkoittaa kaikkia tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti tai muihin tietoihin yhdistettynä,  esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika.

”Arkaluonteisia henkilötietoja” ovat erityiset henkilötiedot, joita voidaan yksityisen luonteensa vuoksi pitää arkaluonteisina, esimerkiksi rotua tai etnistä alkuperää, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista koskevat tiedot

”Käyttäjä”, ”rekisteröity” tai ”henkilö” tarkoittaa C2:n verkkosivujen käyttäjää, C2:n palvelujen käyttäjää tai muuta ulkopuolista henkilöä, joka luovuttaa henkilötietojaan C2:lle.

”Verkkosivusto” tarkoittaa sivustoa, jonka ensisijainen URL-osoite on www.c2smartlight.com, sekä palvelinohjelmiston verkkosivuja.

Kerättävät tiedot ja henkilötietojen keräämisen tarkoitukset

C2 kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia tässä tietosuojailmoituksessa ilmoitettujen käyttötarkoitusten kannalta.  C2 kerää tietoja, jotka:

 1. henkilö on itse antanut
 2. ovat kerätty automaattisesti tai
 3. on saatu muista ulkoisista lähteistä.

C2 voi tarvittaessa yhdistää henkilöltä saatuja tietoja, verkkoyhteydellä kerättyjä tietoja, offline-tilassa kerättyjä tietoja ja kolmansilta osapuolilta kerättyjä tietoja. Tämä tehdään aina henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.  

C2 käyttää henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin, jos henkilö ei ole antanut suostumusta niiden käyttöön muuta tarkoitusta varten.

Rekisteröityjen henkilöiden ryhmät, henkilötietojen tyypit ja käyttötarkoitus

C2 kerää henkilötietoja seuraavilta rekisteröidyityjen henkilöiden ryhmiltä:

– sivustojen käyttäjät. Henkilön ei tarvitse antaa henkilötietoja voidakseen käyttää C2:n verkkosivustoja. C2 kerää ainoastaan henkilötietoja, jotka verkkosivuston käyttäjät ovat antaneet vapaaehtoisesti.

– asiakkaat. Suurin osa tiedoista on sellaisia, jotka asiakas on itse antanut, mutta C2 kerää tietoja myös muista lähteistä. C2 tallentaa nämä tiedot asiakastietokantaansa.

– vierailijat. C2 kerää ja säilyttää lakien sallimissa tai määrittämissä puitteissa vierailijoiden henkilötietoja.

– työnhakijat. Rekrytoinnin yhteydessä C2 kerää henkilötietoja ja tarkistaa työhakemuksen ja muiden annettujen tietojen perusteella, miten työnhakija soveltuu tiettyyn työhön. Määrättyjä tietoja kerätään ainoastaan jos työnhakija antaa tähän nimenomaisen luvan hakemuksessaan. Tämä koskee erityisesti arkaluonteisia henkilötietoja.

– alihankkijat. C2 kerää ja säilyttää lakien sallimissa tai määrittämissä puitteissa alihankkijoiden henkilötietoja.

Kerättävien henkilötietojen tyyppejä ovat esimerkiksi:

– nimi (esim. etunimi, sukunimi, muut nimet)

– asemaa koskevat tiedot (esim. tehtävänimike, yksikkö, työ)

– yhteystiedot (työ) (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

– työnantajan tiedot (esim. yrityksen nimi, osoite, edellinen työnantaja)

– taustaselvitykset (esim. luottotietojen tarkastus, rikosrekisteri)

– työnhakijat ja alihankkijat

– ammatillista osaamista koskevat tiedot (esim. koulutus, valmiudet ja taidot, luvat, todistukset, oppimista koskevat tallenteet)

 • työnhakijat ja alihankkijat

– yhteystiedot (koti) (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

 • työnhakijat ja alihankkijat

– demografiset tiedot (esim. ikä, syntymäaika, kansallisuus, äidinkieli, siviilisääty)

 • työnhakijat ja alihankkijat

– tunnisteet (esim. sosiaaliturvatunnus tai muu tunniste)

 • työnhakijat ja alihankkijat

– aiempien työnantajien tiedot (esim. yrityksen nimi, osoite)

 • työnhakijat ja alihankkijat

– rekrytointitiedot (esim. CV, työhakemus, valintatiedot, työtarjous)

 • työnhakijat

– kiinnostuksen kohteet

– kyselyjen vastaustiedot

– käyttäjätilit (esim. järjestelmän käyttäjänimi ja salasana)

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksia ovat esimerkiksi:

– asiakassuhteen kehittäminen: C2 kerää asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja asiakastietokantaansa. C2 kerää näitä henkilötietoja asiakkaiden yhteydenottoa varten, asiakastarpeen tunnistamiseksi ja ratkaisujen tarjoamiseksi.

– viestintä, kilpailut ja tapahtumien järjestäminen: C2 tallentaa yhteystiedot yhteydenottoja ja  kutsujen lähettämistä varten sekä palautteen pyytämiseksi.

– palautteen kerääminen: C2 voi pyytää palautetta erilaisista aiheista. C2 käyttää näitä tietoja esimerkiksi toimintojen ja palvelujen kehittämiseen.  

– tunnistuksen hallinta: C2 käyttää henkilötietoja luotettavaan tunnistamiseen, esimerkiksi rekisteröidyn pyytäessä järjestelmän käyttöoikeuksia.

– lakisääteiset velvoitteet: C2 käyttää henkilötietoja, kun laki ja säädökset sitä edellyttävät (esim. oikeuden määräyksestä).

– markkinointi: C2 voi käyttää henkilötietoja markkinointiin. C2 voi myös kohdentaa markkinointiviestejä verkkosivukäyttäytymisen perusteella ja ottaa rekisteröityneeseen yhteyttä sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse. Rekisteröitynyt voi estää markkinointiviestinnän täyttämällä lomakkeen sivulla www.c2smartlight.com/uutiskirje.

– kohdentaminen: C2 voi käyttää henkilötietoja verkkosivun sisällön, sähköpostiviestien ja muun tyyppisen digitaalisen viestintäaineiston kohdentamiseen rekisteröityneen käyttäjäominaisuuksien perusteella. C2 käyttää näitä tietoja toimintojensa tehokkuuden kehittämiseen ja tarjotakseen rekisteröityneelle kiinnostavaa sisältöä.

– mielipidekyselyt: C2 voi kutsua rekisteröitynyttä osallistumaan C2:n mielipidekyselyihin. Jos rekisteröitynyt haluaa osallistua kyselyyn, C2 käyttää näitä tietoja esimerkiksi toimintojensa ja tuottavuudensa kehittämiseen.

– asiakaspalvelu ja -tuki: C2 käyttää tietoja asiakkuudenhallintaan sekä asiakaspalvelun, asiakastuen ja muiden palvelujen tuottamiseen rekisteröitynyttä varten. C2 voi tallentaa aiempia rekisteröityneen yritystä koskevia tietoja tunnistaakseen tärkeät asiakkaat ja ylläpitääkseen asiakassuhdetta. C2 voi lähettää rekisteröityneelle tuoteuutisia tai tuotteiden ja palvelujen muutoksiin liittyviä tietoja, ja olla yhteydessä rekisteröityneelle asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa (esim. etähallinta) tai lähettää palveluihin liittyviä selvityksiä.

– tarjoukset ja sopimusten hallinta

– rekrytoitavien taustaselvitykset

– riskien arviointi (esim. taloudelliset riskit)

– yrityksen toimipaikkojen turvallisuus esimerkiksi käyttäjienhallintaa valvomalla

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste riippuu käsittelyolosuhteista seuraavasti:

Suostumus

Jos henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä sellaista tarkoitusta varten, johon tarvitaan henkilön suostumus, C2 ilmoittaa tästä ja pyytää suostumuksen, ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6.  artiklan 1 a) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste. C2 pyytää suostumuksen esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttää valokuvia markkinointiin.

Sopimuksen täytäntöönpano

Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen, kuten rekisteröityä koskevan palvelusopimuksen, täytäntöönpanoa varten, yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 b) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste. Sama koskee tietojenkäsittelyä sopimusten valmistelujen yhteydessä, esimerkiksi käsiteltäessä tuotteita tai palveluja koskevia kyselyjä.

Lakisääteiset velvoitteet

Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen, kuten verovelvoitteiden, hoitamista varten, yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 c) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste.

Keskeiset edut

Jos henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamista varten, kuten tilanteessa, jossa vierailija on loukkaantunut C2:n toimitiloissa ja hänen tietonsa on annettava lääkintähenkilökunnalle, yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 d) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste.

Oikeutetut edut

Jos henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä sellaisia toimintoja varten, joita mikään edellä mainituista oikeudellisista perusteista ei kata mutta tietoja voidaan pitää yrityksen oikeutettujen etujen mukaisina esimerkiksi markkinoinnin kannalta, ja jos käsittelyllä on erittäin vähäinen vaikutus yksityisyyteen, yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 f) on tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste.

Henkilötietojen ilmoittaminen ja siirtäminen

C2 ilmoittaa ja siirtää henkilötietoja ainoastaan henkilöille ja yrityksille, joille tietojen käsittely on välttämätöntä. C2 varmistaa, että osapuolia, joille ilmoitetaan ja välitetään henkilötietoja, on asianmukaisesti tiedotettu siitä, miten C2 käyttää henkilötietoja. C2 varmistaa, että osapuolet sitoutuvat henkilötietojen käytön rajoituksiin, kuten säilyttämään tiedot luottamuksellisina.

C2 ilmoittaa ja siirtää henkilötietoja tarvittaessa seuraaville sidosryhmille:

Toimittajat ja alihankkijat:

 • Toimenkuva: kirjanpito ja palkanmaksu
 • Toimenkuva: tilintarkastus
 • Toimenkuva: valvontapalvelun tuottaminen
 • Toimenkuva: laitteistovalmistus ja –logistiikka

Kolmannet osapuolet:

 • C2 ei jaa tietoja muiden kolmansien osapuolien kanssa.

Seuraavassa esitellään henkilötietojen siirtämisen tarkoitukset.

 • C2 voi siirtää henkilötietoja henkilön esittämän pyynnön tai suostumuksen perusteella.
 • Yhteistyöyrityksen tai C2:n työntekijöiden tuottamat palvelukset. C2:n toimittajat tukevat liiketoimintaa ja tarjoavat palveluja C2:n puolesta.
 • Yritysoston tai -myynnin tai jakautumisen tai muun liiketoiminnan yhteydessä henkilötiedot kuuluvat osana siirrettävään omaisuuteen.
 • Jos laki, oikeuden päätös tai hallinnollinen toimielin tai vastaava tätä edellyttää, C2 joutuu jossain tapauksessa siirtämään henkilötietoja kyseisille kolmansille osapuolille, esimerkiksi pyydettäessä lainopillista tai muuta neuvontaa (esim. pankit, asianajajat, kirjanpitäjät, mahdolliset ostajat ja myyjät).
 • Sidosryhmien turvallisuuden, toimintojen tai oikeuksien suojaaminen
 • Muu henkilötietojen käyttö, joka on lueteltu kohdassa Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Oikeudet

Rekisteröidyllä on tietyt oikeudet omiin henkilötietoihin.

Oikeus tietojen saantiin, oikaisemiseen ja omien henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyn otettua yhteyttä C2:een, rekisteröity saa tiedot siitä, mitä henkilötietoja on kerätty ja käsitelty ja mitkä kyseisten tietojen käyttötarkoitus on. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia C2:n säilyttämien virheellisten, epätäydellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien henkilötietojen poistamista. Rekisteröity voi vastustaa tiettyjen henkilötietojen käyttöä (esimerkiksi suoramarkkinointiin), jos kyseisiä tietoja käytetään muihin tarkoituksiin kuin mitä palveluiden suorittaminen tai oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen edellyttää. Rekisteröity voi myös vastustaa henkilötietojen jatkokäsittelyä aiemmin myönnetyn luvan mukaisesti, mikä voi johtaa palvelujen käytön rajoittamiseen.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi vaatia C2:ta poistamaan henkilötietonsa järjestelmistä. C2 noudattaa vaatimusta, ellei C2:lla ole laillisesti perusteltua syytä tietojen säilyttämiseen. Kun tiedot on poistettu, C2 ei mahdollisesti pysty poistamaan välittömästi kaikkia kopioita aktiivisilta palvelimilta ja varmuuskopiointijärjestelmistä. Kyseiset kopiot poistetaan heti, kun tämä on kohtuullisesti mahdollista. Rekisteröity voi pyytää C2:ta rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyä, mutta tämän seurauksena verkkosivustojen tai palvelujen käyttöön voi tulla rajoituksia.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada C2:lle annetut henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos tietoja käsitellään automaattisesti ja suostumukseen perustuen tai sopimuksen solmimistarkoituksessa tai sen valmisteluun.

Näitä oikeuksia voidaan käyttää rekisteröidyn pyyntölomakkeen avulla. C2 voi tarvittaessa pyytää lisätietoja rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi. C2 voi myös hylätä tarpeettoman usein toistuvat, kohtuuttomat tai selkeästi perusteettomat pyynnöt. C2 aloittaa pyynnön käsittelemisen saatuaan siitä kaikki tarvittavat tiedot ja tarkistettuaan rekisteröidyn henkilöllisyyden. C2 tekee parhaansa pyyntöjen käsittelemiseksi yhden (1) kuukauden kuluessa. Jos C2 ei jostain syystä kykene käsittelemään pyyntöä aiotussa aikataulussa, C2 ilmoittaa viivästyksestä rekisteröidylle ensi tilassa yhden (1) kuukauden kuluessa. C2 käyttää pyyntöihin vastaamiseen enintään (3) kuukautta.  Rekisteröidyn pyytäessä henkilötietojen tarkastamista, oikaisua, rajoittamista tai poistoa, C2:n ei tietyissä tapauksissa lain nojalla tarvitse noudattaa pyyntöä.

Suostumukset

Jos rekisteröitynyt on antanut C2:lle suostumuksen henkilötietojen tai muun sisällön käyttöön, rekisteröitynyt voi perua kyseisen suostumuksen koska tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen company@c2smartlight.com.

Kun rekisteröitynyt peruuttaa suostumuksensa, C2 ei mahdollisesti pysty tarjoamaan rekisteröityneelle palvelujaan.

Valitukset

Jos rekisteröitynyt on tyytymätön C2:n päätöksiin tai toimintaan, rekisteröitynyt voi koska tahansa tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Evästeet ja jäljitteet

C2 käyttää sivustollaan analyttisiä evästeitä ja jäljitteitä. Näiden avulla kerätään tietoja siitä, mitä käyttäjät tekevät vieraillessaan verkkosivustossa tai vastaanottaessaan sähköpostikampanjoita. Niiden avulla voimme saada tilastotietoja verkkosivustossa vierailuista: käyttäjien lukumääristä, eri sivujen käytöstä, eri sivuilla vietetystä ajasta ja käyttäjien selailutavoista. Keräämämme data on sellaista, josta ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä eikä henkilöiden tietoja. Emme kerää dataa, jota voisimme käyttää haitallisesti. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta tällä saattaa olla vaikutuksia sivuston toimintaan.

Henkilötietojen säilyttäminen

C2:lla on oikeus säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan laillista tarkoitusta varten tai lain edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen säilytysaika määritetään vastaavan lakisääteisen säilytysajan ja laillisen tarkoituksen perusteella. C2 voi joskus joutua säilyttämään henkilötietoja työsuhteen päättymisen jälkeen, mikäli lakisääteiset velvoitteet ja/tai mahdollisten riitojen ratkaisu tätä edellyttävät. Säilytysajan pituus ja ominaisuudet vaihtelevat säilytettävien tietojen ja sovellettavan lain mukaan. Säilytysaikoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot voidaan toimittaa pyynnöstä. C2 poistaa jatkuvasti henkilötietoja ja/tai poistaa niistä tunnistetietoja, kun niitä ei enää tarvita asianomaiseen käyttötarkoitukseen.

Tietosuojailmoituksen muutokset

C2 pidättää oikeuden ajoittain tarkistaa, muuttaa ja päivittää tätä tietosuojailmoitusta. Rekisteröidyn tulee tarkistaa tämä tietosuojailmoitus säännöllisesti ja erityisesti ennen henkilötietojen luovuttamista C2:lle.

Mikäli C2 tekee tähän tietosuojatiedotteeseen muutoksia, niin C2 ei ilmoita jokaisesta päivityksestä erikseen käyttäjille. Jos tietosuojatiedotteeseen kuitenkin tehdään huomattavia muutoksia tai sen käyttötapa muuttuu merkittävästi, C2 ryhtyy taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin toimittaakseen rekisteröidyille tätä koskevan ilmoituksen.

en_USEnglish
Scroll to Top