Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan C2 SmartLight Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) väliseen Myyjän valmistamien tai valmistuttamien tuotteiden kauppaan, elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen tai sopimuksen yhteyteen (”Sopimus”). Toimitusehdot ovat luettavissa Myyjän internetsivuilta osoitteessa: www.c2smartlight.com/toimitusehdot sekä Myyjän toimipaikassa. Toimitusehdot ovat saatavissa maksutta Myyjältä.

Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.6.2017 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Myyjän www-sivuilla.
Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen julkaisua, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisä- tai muita veroja ja maksuja. Verot ja maksut lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Tilaus

Ostaja toimittaa kirjallisen ja Ostajaa sitovan tilauksen Myyjälle. Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin kirjallisesti sovita, on toimitusehto vapaasti Myyjän varastossa Kuopiossa tai Tyrnävällä (NOL, Finnterms 2001). Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen.

Myyjä toimittaa tavaran viimeistään kuudessakymmenessä (60) päivässä tilausvahvistuksen päiväyksestä, ellei tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, joka johtuu Myyjän puolella olevasta seikasta, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta, milloin viivästys on kestänyt enemmän kuin kuusikymmentä (60) päivää. Ellei Ostaja peru tilausta ilmoittamalla tästä kirjallisesti Myyjälle, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

Toimituksen tarkistaminen ja hyväksyminen

Ostajan on tarkastettava toimitus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimitusehdon mukaisesta toimituksesta. Tarkastuksen laajuus on se, että toimitus
a) sisältää oikean määrän ja oikeita tuotteita ja
b) ettei tuotteissa ole näkyviä vaurioita.

Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Myyjä ole kahdeksan (8) päivän kuluessa toimitusehtojen mukaisesta toimituksesta, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys. Mikäli Ostaja on reklamoinut Myyjälle mainitun ajan kuluessa ja toimituksen virheellisyys johtuu Myyjän vastuulla olevasta seikasta, Myyjä harkintansa mukaan joko korjaa toimituksen virheellisyyden kohtuullisen ajan kuluessa Ostajan ilmoituksesta tai palauttaa Ostajan maksaman kauppahinnan siltä osin kuin toimitus on ollut virheellinen. Myyjällä ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyyden johdosta.

Kauppahinta

Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) ennakkoon kokonaisuudessaan.

Mikäli asiakas on hyväksytty luottoasiakkaaksi, on kauppahinta ja mahdolliset toimitus -ym. kulut maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin kirjallisesti ilmoittanut. Laskun päiväys on aikaisintaan tuotteen toimituspäivä.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille.
Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle velan eräpäivästä maksupäivään vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kahdeksan prosenttia (8%) yli Euroopan Keskuspankin kulloinkin vahvistaman viitekoron. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta ja muista ylimääräisistä kustannuksista.

Mikäli Ostaja viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle, kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

Omistusoikeus

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.

Takuu

Myyjä vastaa takuuaikana tuotteessa ilmenevistä valmistus- ja materiaalivirheistä. Takuuaika alkaa tuotteen toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu Ostajan kanssa kirjallisesti.

Myyjän valmistamille tai valmistuttamille tuotteille myönnetty takuu on voimassa 24 kk siitä hetkestä, kun Myyjä on toimittanut tuotteen Tilaajalle.

Muiden kuin Myyjän valmistamien tuotteiden takuu ja virhevastuu määräytyy yksinomaan valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Valmistajan takuuehdot toimitetaan Ostajalle erikseen.

Myyjä vastaa virheestä ainoastaan, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sovituissa käyttöolosuhteissa.

Myyjä ei vastaa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta joka on aiheutunut:
a) asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai muusta Ostajan laiminlyönnistä;
b) odottamattomasta ja ennakoimattomasta syystä tai tapahtumasta, kuten ilkivallasta, onnettomuudesta, luonnonvoimista tai eläinten toimesta;
c) sähkönsyöttöolosuhteista, kuten ylijännitteestä, jännitepiikistä, soveltumattomista kolmannen osapuolen laitteista, muista häiriöitä aiheuttavista laitteista; tai
d) normaalista kulumisesta.

Myyjällä ei ole vastuuta, mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia.

Virheen ilmaantuessa Ostajan tai loppuasiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viipymättä ja toimitettava viallinen tuote kustannuksellaan Myyjän ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Huolletun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tilauksen ehtojen mukaisesti.

Milloin Myyjä vastaa tuotteen virheellisyydestä yllä mainitun mukaisesti, Myyjä valintansa mukaisesti joko:
a) kohtuullisessa ajassa korjaa virheen ja toimittaa korjatun tuotteen Ostajalle;
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen; tai
c) korvaa Ostajalle Ostajan tuotteesta maksaman kauppahinnan.

Myyjä ei vastaa viallisten tuotteiden vaihto- ja kuljetuskustannuksista.

Mikäli Myyjä ei ole vastuussa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta yllä olevan mukaisesti tai viallisia laitteita ei ole palautettu Myyjän tutkittavaksi kahden (2) viikon kuluessa reklamaatiosta tai korvaavien laitteiden toimittamisesta, Myyjällä on oikeus laskuttaa Ostajalta kaikki kustannukset liittyen vian selvittämiseen ja korjaamiseen mukaan lukien mahdollisesti jo toimitetut korvaavat laitteet.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Myyjällä ole muuta vastuuta tai Ostajalla muita oikeuksia tässä mainittujen seuraamusten lisäksi. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen virheellisyyden johdosta.

Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitukset

Myyjällä ei ole missään olosuhteissa vastuuta milloin vaade johtuu tai aiheutuu (i) Ostajan tai loppuasiakkaan spesifikaatioista, vaatimuksista tai muista räätälöinneistä tai määrityksistä tuotteelle, (ii) muiden kuin Myyjän suorittamasta asennuksesta, korjauksesta tai tekemistä muutoksista tuotteeseen; (iii) tuotteen yhdistämisestä muiden kuin Myyjän toimittamien tuotteiden, laitteiden, ohjelmistojen tai rakenteiden kanssa; (iv) tuotteiden käytöstä a) muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen mihin tuote on alun perin suunniteltu tai b) Myyjän antamien ohjeiden vastaisesti; tai siitä, että (v) Myyjä on noudattanut sovellettavaa standardia.

Myyjän vastuu määräytyy yksinomaan näiden Toimitusehtojen tai erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Kaikissa tapauksissa Myyjän vastuun enimmäismäärä on Ostajan vastuun perusteen kohteena olevasta tuotteesta maksama kauppahinta. Myyjä ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä vahingoista kuten (i) menetetystä voitosta; (ii) menetetystä liikevaihdosta; (iii) liiketoiminnan tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytyksestä tai muusta vahingosta liiketoiminnalle; (iv) menetetystä käyttöhyödystä, (v) maineen vahingoittumisesta; (vi) asiakkaiden menetyksestä; (vii) hukkaan menneestä työajasta; (viii) menetyksistä tai vastuista liittyen sopimukseen kolmannen kanssa; (ix) muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta; tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia Myyjä ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa.

Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy.

Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan käyttämättä muuhun kuin sovittuun käyttötarkoitukseen tai omaksi tai kolmannen hyödyksi toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lakivalintasäännöt ja kansainvälinen kauppalaki (CISG).

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluin, Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely pidetään ja tuomio annetaan suomen kielellä. Osapuolet sopivat, että välimiesmenettely ja kaikki siihen liittyvä aineisto ja tieto ovat luottamuksellista tietoa, jota koskee kohdan 12 salassapitovelvoite.

Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti Ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Soveltamisala

Näitä asennusurakan toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan C2 SmartLight Oy:n (jäljempänä ”Urakoitsija”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) väliseen Urakoitsijan tekemään asennusurakkaan, elleivät Urakoitsija ja Tilaaja ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen tai sopimuksen yhteyteen (”Sopimus”).

Toimitusehdot ovat luettavissa Urakoitsijan internetsivuilta osoitteessa: www.c2smartlight.com/toimitusehdot sekä Urakoitsijan toimipaikassa. Toimitusehdot ovat saatavissa maksutta Urakoitsijalta.

Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.10.2017 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.
Urakoitsijalla on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Urakoitsijan www-sivuilla.

Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen julkaisua, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

Yleistä

Asennusurakkatyössä noudatetaan standardeja SFS 6000 ja 6002 sekä muita voimassa olevia työhön kohdistuvia lakeja ja määräyksiä.

Urakoitsijalla on sähköpätevyys 2 luokan urakointioikeus, sekä työhön osallistuvilla työntekijöillä voimassa olevat työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus kortit. Urakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijaa laitteiden purkutyössä, asennuksessa sekä muissa urakkasopimuksessa mainituissa toimeksiannoissa.

Rakentamisvaiheessa kohteen työturvallisuudesta vastaavana toimii Urakoitsijan työnjohtaja.
Työmaan työturvallisuussuunnitelma käydään läpi yhdessä Tilaajan ja Urakoitsijan kanssa. Tarvittavien rakennustelineiden ja suojavarusteiden suunnittelu ja hankinta kuuluu Urakoitsijalle. Em. asiasta sovitaan tarkemmin aloituskokouksessa.

Laitteiden asennus toteutetaan kohteen työselosteen mukaisesti. Asennettavassa tilassa tulee olla esteetön kulku.

Asennukset suoritetaan päivisin 7-19 välillä, työkohteen valaistus ei ole toiminnassa asennuksen aikana. Valaistus on pääasiallisesti poissa käytöstä asennuksen ajan. Myös samassa vaiheessa olevat muut sähkölaitteet ovat poissa käytöstä. Tilaaja vastaa omalla kustannuksella poikkeavista järjestelyistä sekä sähkön saatavuudesta kohteessa asennustyön ajan.

Tilaajan erikseen esittämät valaistuksen vaatimukset asennusurakan aikana käsitellään työmaakokouksissa.

Urakoitsija edellyttää, että Tilaajan olemassa olevat johdotukset, asennukset ja laitteet täyttävät tämän päivän vaatimukset ja standardit. Mikäli asennusurakan aikana ilmenee kytkentöjä, asennuksia tai materiaaleja, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, vastaa Tilaaja vaadittavista muutoksista aiheutuvista kustannuksista. Olemassa olevaan kaapelointiin tai laiteasennukseen tehdyn asennuksen yhteydessä paljastuvista johdin- tai kytkentävioista Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa Tilaajalta tarvittavat tarvikkeet ja muutostyöt kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Asennuskohteen ollessa ulkona, eikä asennusta voida vallitsevien sääolojen tai lämpötilan vuoksi suorittaa sovitussa aikataulussa, asennus suoritetaan mahdollisimman pian Tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana.

Mikäli asennus on viivästynyt edellä mainituista syistä tai viranomaisen johdosta, ei Tilaajalla ole oikeutta vaatia korvausta myöhästymisestä.

Tilaajan velvollisuudet

Tilaaja osoittaa työkohteeseen toimitettavalle tavaralle sopivan paikan niin, että kuorman purkaminen on mahdollista tehdä normaaleja apukeinoja hyväksi käyttäen ja että tavara on suojassa säältä, varkauksilta, ilkivallalta ja muilta vastaavilta tekijöiltä.

Varastointivastuu siirtyy Tilaajalle tavaran saavuttua Tilaajan ilmoittamaan paikkaan.

Tilaaja vastaa tuotteen tarkistamisesta. Tilaajalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa mahdollisista kuljetusvaurioista tuotteen toimittajalle.

Tilaaja vastaa asennusurakan vaatimien lupien hankinnasta ja kustannuksista.

Tilaaja osoittaa paikan purkujätteelle asennuksen välittömässä läheisyydessä. Vanhojen laitteiden toimittaminen kierrätykseen ja niistä mahdollisesti menevät maksut sisältyvät urakkahintaan.

Urakoitsijan velvollisuudet

Urakan toteutus on kuvattu urakkatarjouksessa. Urakoitsija vahvistaa urakkatoimituksen asennuksen aloituspalaverissa, jossa vahvistuu myös urakan lopullinen hinta. Tilaajalla on oikeus kaupan purkuun, jos loppusumma muuttuu urakkatarjouksesta yli 10 %.

Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä aloituspalaverissa ehdotettuja muutoksia, mutta tällöin Urakoitsijalla on oikeus olla toteuttamatta kohdetta. Urakoitsija sitoutuu erittelyn mukaisesti ja urakkahintaa vastaan toimittamaan sovitut työt.

Käyttöönotto

Urakoitsija vastaa ainoastaan toimittamansa ohjausjärjestelmän laitteiden yhteensopivuudesta, käyttöönotosta sekä asennuksesta.

Urakoitsija liittää asennetut ohjausyksiköt osaksi C2 SmartLight Street -ohjauspalvelua sitä mukaan kuin yksiköiden asennukset etenevät.

Järjestelmään mahdollisesti tarvittavista muista lisätöistä sovitaan erikseen ja laskutus toteutuman mukaan.

Urakoitsija vastaa asennettujen laitteiden vaatimustenmukaisuudesta. Urakkaan sisältyy sähköturvallisuusmääräysten mukaiset käyttöönottomittaukset.

Asennusurakan hinta

Asennusurakan hinta on eriteltynä urakkatarjouksessa. Tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisä tai muita veroja ja maksuja. Verot ja maksut lisätään hintaan ja laskutetaan Tilaajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Asennusurakan aikaiset materiaalikulut laskutetaan toteutuman mukaan.

Kaikki asennusurakkaan kuulumattomat, mutta työn tekemisen kannalta välttämättömät työt ja materiaalit, kuten telineiden rakentaminen valaisimien asennukseen, hyväksytetään Tilaajalla ja laskutetaan erikseen kiinteällä urakkatarjouksessa määritellyllä työtuntihinnalla sekä toteutuneina kuluina.

Asennusurakan aikataulu

Urakoitsija aloittaa työt kohteessa sovittavan aikataulun mukaisesti. Työ suoritetaan Urakoitsijan toimittaman toteutusaikataulun mukaisesti, joka sovitaan Tilaajan kanssa. Urakoitsijalla on oikeus keskeyttää urakka ilman viivästysseuraamuksia jos asiakas ei noudata maksuvelvollisuuksiaan.
Toteutusaikataulun viivästymisestä voi seurata Tilaajan ja Urakoitsijan sopima viivästyssakko.

Takuu

Takuuaika alkaa toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä tai asennuksen hyväksyntäpäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu Tilaajan kanssa kirjallisesti.

Urakoitsijan asennustyölle myönnetty takuu on voimassa 24 kk siitä hetkestä, kun Urakoitsija on luovuttanut asennuksen Tilaajalle.

Urakoitsijan valmistamille tai valmistuttamille tuotteille myönnetty takuu on voimassa 24 kk siitä hetkestä, kun Urakoitsija on toimittanut tuotteen Tilaajalle.

Muiden kuin Urakoitsijan valmistamien tuotteiden takuu ja virhevastuu määräytyy yksinomaan valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Valmistajan takuuehdot toimitetaan Tilaajalle erikseen.

Urakoitsija ei vastaa asennuksen tai tuotteen virheestä eikä vikaantumisesta joka on aiheutunut:

a) kolmannen osapuolen tekemästä asennustyön virheellisyydestä:
asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä

b) Tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä;

c) odottamattomasta ja ennakoimattomasta syystä tai tapahtumasta, kuten ilkivallasta, onnettomuudesta, luonnonvoimista tai eläinten toimesta;

d) sähkönsyöttöolosuhteista, kuten ylijännitteestä, jännitepiikistä, soveltumattomista kolmannen osapuolen laitteista, muista häiriöitä aiheuttavista laitteista; tai

e) normaalista kulumisesta.

Urakoitsija ei vastaa viallisten tuotteiden vaihto- ja kuljetuskustannuksista.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai asennuksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Urakoitsijalla ole muuta vastuuta tai Tilaajalla muita oikeuksia tässä mainittujen seuraamusten lisäksi. Urakoitsija ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Tilaaja mahdollisesti kärsii tuotteen virheellisyyden johdosta.

Ylivoimainen este

Urakoitsija vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Urakoitsijasta riippumaton ja jonka vaikutuksia Urakoitsija ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa.

Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, asennusurakan tuotteiden saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset tai muu epätavallinen Urakoitsijasta riippumaton syy.

Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluin, Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely pidetään ja tuomio annetaan suomen kielellä.

Urakoitsijalla on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti Ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Sopimusasiakirjat

Asennusurakassa noudatetaan urakkasopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja.
Urakka-asiakirjaluettelo tärkeysjärjestyksessä:
1. Urakkasopimus- ja asennuksen aloituskokouspöytäkirja
2. Urakkatarjous
3. Valaistussuunnitelma
4. Asennusurakan toimitusehdot

fiSuomi
Vieritä ylös